Ownership and Management

Founder:

Kyiv National University named after Taras Shevchenko

Legal address: 60, Volodymyrska Str., Kyiv, Ukraine, 01033

Postal address: 64/13, Volodymyrska Str., Kyiv, Ukraine, 01601

Publisher:

Kyiv University Publishing and Printing Center

14, Taras Shevchenka Blv., off. 43

Ukraine, 01030, Kyiv

Deputy Head: Nataliya MELNYCHUK
+38(044) 239-3222
vpc_div.chief@univ.net.ua

 

Coordination Center for the publishing of scientific journals “Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv” (series)

Head: Maryna ZHENCHENKO