1.
Yashchuk VM, Grebinyk AG, Lebedyeva IV, Vashchilina OV, Losytskyy MY, Navozenko OM. Sensor Systems with Optical Reponse. BTSNUKPhM [Internet]. 2023 Dec. 23 [cited 2024 Apr. 15];(2):180-3. Available from: https://bphm.knu.ua/index.php/bphm/article/view/413