[1]
V. M. Yashchuk, A. G. Grebinyk, I. V. Lebedyeva, O. V. Vashchilina, M. Y. Losytskyy, and O. M. Navozenko, “Sensor Systems with Optical Reponse”, BTSNUKPhM, no. 2, pp. 180–183, Dec. 2023.