Yashchuk, V. M., A. G. Grebinyk, I. V. Lebedyeva, O. V. Vashchilina, M. Yu. Losytskyy, and O. M. Navozenko. 2023. “Sensor Systems With Optical Reponse”. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Physical and Mathematical Sciences, no. 2 (December):180-83. https://doi.org/10.17721/1812-5409.2023/2.33.