YASHCHUK, V. M.; GREBINYK, A. G.; LEBEDYEVA, I. V.; VASHCHILINA, O. V.; LOSYTSKYY, M. Yu.; NAVOZENKO, O. M. Sensor Systems with Optical Reponse. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Physical and Mathematical Sciences, [S. l.], n. 2, p. 180–183, 2023. DOI: 10.17721/1812-5409.2023/2.33. Disponível em: https://bphm.knu.ua/index.php/bphm/article/view/413. Acesso em: 15 apr. 2024.