Yashchuk, V. M., Grebinyk, A. G., Lebedyeva, I. V., Vashchilina, O. V., Losytskyy, M. Y., & Navozenko, O. M. (2023). Sensor Systems with Optical Reponse. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Physical and Mathematical Sciences, (2), 180–183. https://doi.org/10.17721/1812-5409.2023/2.33