Borysenko, O., Zubchenko, V., Mishura, Y., Perestyuk, M., Yamnenko, R., & Yanevych, T. (2023). Mykhailo Moklyachuk – to the 75th anniversary of his birth. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Physical and Mathematical Sciences, (2), 13–15. https://doi.org/10.17721/1812-5409.2023/2.1