(1)
Yashchuk, V. M.; Grebinyk, A. G.; Lebedyeva, I. V.; Vashchilina, O. V.; Losytskyy, M. Y.; Navozenko, O. M. Sensor Systems With Optical Reponse. BTSNUKPhM 2023, 180-183.