(1)
Zrazhevsky, G. M.; Zrazhevska, V. F. Application of BPOE and CVaR in the Determination of Optimal Controls of Round Plate Oscillations. BTSNUKPhM 2023, 112-115.