Methodology for building a functionally stable intelligent information system of a manufacturing enterprise

Authors

DOI:

https://doi.org/10.17721/1812-5409.2021/4.18

Keywords:

functional stability, reliability of detection of malfunction, probability of restoration of working capacity, time of restoration of working capacity

Abstract

The article analyzes the concept of process management in an industrial enterprise, which provides functional stability of technological processes using information systems of various types and allows to increase productivity of all production centers while reducing the number of people employed in production and the impact of various destabilizing factors. The research of existing mathematical models of functionally stable complex technical systems and formalization of the main types of procedures of the process of functioning of the intellectual information system of the enterprise is carried out. The method of ensuring the properties of functional stability of the intelligent information system of the enterprise is improved by presenting the functioning of the system in the form of a formalized process, in which the main types of procedures are accumulation of tests, analysis of test links, diagnosing a failed module and restoring the system. This technique allows to ensure the property of functional stability of the information system of the enterprise.

Pages of the article in the issue: 116 - 127

Language of the article: Ukrainian

References

MONAKHOV Yu., FAYMAN O. Simulation Model Of Functional Stability Of Business Processes // Int. Journal of Engineering Research and Application, Vol. 3, Issue 6, Nov-Dec 2013, pp. 819-828.

SOBCHUK A.V. BARABASH O.V. and MUSIENKO A.P. Assessment methods of functional stability of wireless sensor networks. // Telekomunikaciyni ta informacijni tehnologii. 2019. – № 3 (64). – Pp. 46–54.

KUCUK N.G., LUKOVA-CHUYKO N.V. and SOBCHUK V.V. Optymizacija propusknyh zdatnostey kanaliv zv’jazku giperkonvektyvnoji systemy // Naukove periodychne vydannija “Systemy upravlinnja, navigacii ta zv’jazku”. – Poltava: PNTU, 2019. – Vyp. 3 (55). – P. 120–125.

SALANDA I.P, BARABASH O.V., MUSIENKO A.P. Systemy pokaznykiv ta kryteriiv formalizacii procesiv zabezpechennja lokalnoii funkcionalnoii stiykosti rozgalugenyh informaciynyh mereg. // Naukove periodychne vydannija “Systemy upravlinnja, navigacii ta zv’jazku”. – Poltava: PNTU, 2017. Vyp. 1 (41). – P. 122–126.

JERRY CHA-JAN CHANG and WILLIAM R. Measuring the Performance of Information Systems: A Functional Scorecard // Journal of Management Information Systems. Vol. 22, No. 1 (Summer, 2005), pp. 85-115.

SOBCHUK V.V., KUCUK N.G., GAVLENKO S.Yu. and LUKOVA-CHUYKO N.V. Pererozpodil informaciynyh potokiv u giperkonvectyvniy systemi. // Naukovo tehnichnyy gurnal “Suchasni informaciyni systemy”. Kharkiv: NTU «Kharkivskyy politehnichnyy instytut», 2019. – Vol. 3, № 2. – P. 116–121.

BARABASH O., LUKOVA-CHUIKO N., SOBCHUK V. and MUSIENKO A. Application of petri networks for support of functional stability of information systems // 2018 IEEE First International Conference on System Analysis & Intelligent Computing (SAIC), p. 1-4.

GHAZANFARI M., JAFARI M., ROUHANI S. A tool to evaluate the business intelligence of enterprise systems // Scientia Iranica. Volume 18, Issue 6, December 2011, Pр. 1579-1590.

SOBCHUK V.V. Metodyca stvorennja edynogo informacijnogo prostoru na vyrobnychomu pidpryemsvi z funkcionalno stiykym vyrobnychym procesom. / Naukove periodychne vydannija “Systemy upravlinnja, navigacii ta zv’jazku”. – Poltava: PNTU, 2019. – Vyp. 6 (58). – P. 84–91.

SOBCHUK V.V., KOVAL M.O., MUSIENKO A.P and MACKO O.Y. Metod diagnostuvannja pryhovanyh vidmov v informaciyniy systemi na osnovi zastosuvannja dvorivnevoji systemy zabezpechennja funkcionalnoii stiykosti. // Naukovyy gurnal “Telekomunikaciyni ta informacijni tehnologii” К.: DUT, 2019. – № 1 (62). – P. 22–31.

MACIASZEK L.A. Managing Complexity of Enterprise Information Systems. In: Seruca I., Cordeiro J., Hammoudi S., Filipe J. (eds) Enterprise Information Systems VI. Springer, Dordrecht. 2006. Pp. 30-36.

SOBCHUK A.V., SOBCHUK V.V., BARABASH O.V. and LYASHENKO I.O. Functionally sustainable wireless sensor network technologies aspects analysis // Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, 2019. – VII (23), Issue 193, Budapest, Hungary, P. 46–48.

SUH Y. S. Stability and stabilization of nonuniform sampling systems // Automatica, vol. 44, no. 12, pp. 3222-3226, 2008.

SOBCHUK V.V., LAPTIEV. O.A., SALANDA I.P and SACHUK Yu.V. matematychna model struktury informacijnoii meregi na osnovi nestacionarnoii ierarhichnoii ta stacionarnoii gipermergi. // Zbirnyk naukovyh prac Viyskovogo instytutu Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka. – К.: VIKNU, 2019. – Vyp. 64. – P. 124–132.

BELOCERKOVSKIJ D.L. and VISHNEVSKIJ V.M. Novyj algoritm generacii ostovnyh podgrafov dlya optimizacii topologii setej peredachi dannyh // Avtomatika i telemehanika. 1997. № 1. Р.108 – 120.

KREDENTSER B.P., VYSHNIVSKYI V.V., ZHERDIEV M.K., MOHYLEVYCH D.I. and STOIKOVA L.S. Otsinka nadiinosti rezervovanykh system pry obmezhenii vykhidnii informatsii // Pid naukovoiu redaktsiieiu, doktora tekhnichnykh nauk, profesora B.P. Kredentsera. Kyiv: «Feniks», 2013. 336 р.

Downloads

Published

2021-12-21

How to Cite

Sobchuk, V. V., Zamrii, I. V., Barabash , O. V., & Musienko , A. P. (2021). Methodology for building a functionally stable intelligent information system of a manufacturing enterprise. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Physics and Mathematics, (4), 116–127. https://doi.org/10.17721/1812-5409.2021/4.18

Issue

Section

Computer Science and Informatics